นักแปลและอาจารย์สอนภาษาเยอรมัน/ไทย

หัทยา เคอร์เนอร์

(ครูบี)

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ หัทยา เคอร์เนอร์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์วิชาเอกภาษาเยอรมัน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ศึกษาภาษาเยอรมันต่อที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี จนสอบผ่านในระดับขั้นสูงสุดและได้รับประกาศนียบัตร Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)

ปัจจุบันดิฉันเป็นนักแปลภาษาเยอรมัน-ไทยที่ได้รับอนุญาตจากศาลในประเทศเยอรมนีให้ดำเนินการแปลเอกสารและรับรองคำแปลถูกต้องได้ งานแปลของดิฉันเป็นที่ยอมรับของหน่วยราชการทุกแห่งในประเทศเยอรมนี รวมถึงสถานทูตเยอรมัน ณ ประเทศไทยด้วย

ดิฉันมีผลงานแปลมากมาย ทั้งเอกสารราชการต่าง ๆ สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือนิยาย และหนังสือวรรณกรรมเยาวชน

นอกจากนี้ ดิฉันยังเป็นครูสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ (Deutsch als Fremdsprache) ที่ได้รับอนุญาตจาก Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสั่งสมประสบการณ์การสอนภาษาเยอรมันให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติมานานหลายปี

และเพื่อให้ชาวต่างชาติรู้จักประเทศไทยและภาษาไทยของเรามากขึ้น ดิฉันจึงเข้ารับการอบรมการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติขั้นประกาศนียบัตร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่แห่งนครแฟรงก์เฟิร์ต และประกอบอาชีพเป็นครูภาษาไทยในประเทศเยอรมนีมาได้ระยะหนึ่งแล้ว

จากประสบการณ์การแปลและการสอนภาษา ดิฉันได้ทราบถึงปัญหาด้านการใช้ภาษาสื่อสารระหว่างชาวไทยกับชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาเยอรมัน จึงอยากที่จะมีส่วนเชื่อมโยงคนทั้งสองชาติให้เข้าใจภาษาของกันและกันได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้คุณใช้ทุกนาทีแห่งชีวิตอย่างราบรื่นและมีความสุข ดิฉันพร้อมผลิตงานแปลและงานสอนให้แก่ทุกท่านอย่างสุดความสามารถค่ะ

ดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์นะคะ

ด้วยความปรารถนาดี

หัทยา เคอร์เนอร์

 

 

 

Visitors: 57,276